تبلیغات
قرارگاه فرهنگی - شهیدشریف قنوتی؛آخوندی که با سرنیزه کاسه سرش را جدا کردند